Privacy Verklaring Topvrouwen

Stichting Topvrouwen Bouw & Infra gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Privacy Verklaring Provades BV

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze privacy verklaring is per 31 mei 2018 geldig. Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens door Provades en het gebruik van cookies op onze website.

De juridische entiteit Provades BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61744026. Provades BV houdt kantoor aan De Wel 14-16, 3871 MV Hoevelaken.

Uw privacy

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Provades heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle verwerkte persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Provades bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u


Kortom: wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat bij Provades en u zich op enigerlei wijze aanmeld of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarvoor verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau inzake bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Waar worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandigen zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Provades verstrekt,  worden uw gegevens opgenomen in de databank. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen. Uw persoonsgegevens kunnen in opdracht van Provades door onze serviceprovider worden verwerkt en opgeslagen. Provades heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze serviceproviders, waaronder de vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden.

 

Onze doelen en gebruik van uw gegevens

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Provades verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), emailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV) en motivatie, werkervaring, diploma’s, certificaten en trainingen, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie)  werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web omgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Provades kan uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties,  overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Provades uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Provades uw profiel of curriculum vitae, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in
verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag. Provades bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw bijzondere persoonsgegevens?

De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen.

Aan wie verstrekken wij uw bijzondere persoonsgegevens?

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het  toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten die niet voor Provades hebben gewerkt

Kandidaten die voor Provades werken en/of hebben gewerkt

 

Zakelijke gegevens

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties


Persoonsgegevens die Provades van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Provades verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten webomgeving, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties?

Provades kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Provades kan uw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Provades uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Provades uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.

Verwerking van persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

 

Uw privacy rechten

Aanvullen, verbeteren of verwijderen

U kunt op elk gewenst moment verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te (laten) verwijderen. Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen. Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen. U kunt een verzoek indienen via info@provades.nl dan wel per brief (Provades BV t.a.v. de directie, De Wel 14-16 3871 MV Hoevelaken). Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Inzage

U kunt ons op elk gewenst moment via info@provades.nl dan wel per brief (Provades BV t.a.v. de directie, De Wel 14-16 3871 MV Hoevelaken) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Beveiliging

Provades spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Provades, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Provades kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Provades voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt en zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Verklaring of de manier Provades uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@provades.nl, dan wel door een brief te sturen naar Provades BV t.a.v. de directie, De Wel 14-16 3871 MV Hoevelaken. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Inhoudelijke wijzigingen Privacy Verklaring

Provades kan deze Privacy Verklaring aanpassen. De meest actuele Privacy Verklaring is altijd via de website van Provades.nl te raadplegen.

Gegevens die wij verwerken van website-bezoekers

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere website, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website, via cookies. (Bezoek onze uitgebreide pagina cookiebeleid.)

Uitleg cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij maskeren daartoe het laatste octet van het IP-adres.

Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.
Analytische cookies: Onze website en marketing e-mails maken gebruik van deze cookies om onze website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor Provades de website kan verbeteren. Provades gebruikt deze statistieken om de website en mailing continu te verbeteren en u van relevante informatie te voorzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Social plug-in cookies: dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst waardoor wij u social sharing buttons kunnen tonen, bijvoorbeeld YouTube (Google), Twitter en LinkedIn. Door middel van deze plug-ins kunt u ons internetaanbod delen. Ze zijn te herkennen aan de logo’s van de social media-aanbieders. De integratie van deze plug-ins betekent niet dat uw gegevens automatisch aan deze social media-aanbieders overgedragen worden. Dit gebeurt alleen door het klikken op de button. Op dat moment wordt u doorverwezen naar de betreffende website en gelden de bepalingen over de bescherming van uw gegevens van die aanbieder. WUR heeft hier verder geen invloed op en is hier niet voor verantwoordelijk.

Op het moment dat u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een melding in beeld waarin wordt uitgelegd dat u, door verder te gaan op onze website, toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies. Bent u het hier niet mee eens, klik dan bij de melding Afwijzen. U kunt ook uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen.
Onze website kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere website van anderen bevatten. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op deze website en wij raden u aan het privacybeleid van de website van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

TERUG. naar HOME